Please reload

Ostatnie posty

Czy implanty stomatologiczne są zdrowe? Implanty cyrkonowe vs implanty tytanowe.

October 1, 2019

1/7
Please reload

Wyróżnione posty

Konkurs! Do wygrania szczoteczka soniczna Philips Sonicare Diamond Clean!

October 4, 2019

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi rankingami past do zębów bez fluoru zorganizowaliśmy konkurs, której główną nagrodą jest nowoczesna szczoteczka soniczna Philips Sonicare DiamondClean HX9312/04. Wszystkie osoby spełniające warunki konkursu wygrywają nagrody! Lista 17 past do zębów biorących udział w konkursie jest dostępna poniżej.

 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 20.10.2019 spełnić poniższe warunki:

 

Warunki Facebook:

 1. Polub fanpage www.facebook.com/stomatologianatura.

 2. Polub i udostępnij publicznie na swoim profilu Facebook post konkursowy.

 3. Spośród 17 przedstawionych past wybierz 3 pasty, które według Ciebie osiągną najlepsze miejsca w rankingu past do zębów bez fluoru.

 4. Napisz komentarz pod postem konkursowym, w którym wymienisz wytypowane przez Ciebie 3 pasty i oznaczysz 3 osoby.

 

Warunki Instagram:

 1. Zaobserwować profil @medica.natura

 2. Polubić i udostępnić zdjęcia konkursowe.

 3. Spośród 17 przedstawionych past wybierz 3 pasty, które według Ciebie osiągną najlepsze miejsca w rankingu past do zębów bez fluoru.

 4. Napisz komentarz pod postem konkursowym, w którym wymienisz wytypowane przez Ciebie 3 pasty i oznaczysz 3 osoby.

 

Lista past:

 1. Ecodenta Coconut,

 2. Biała Perła Natural,

 3. Lebon Fresh Mint,

 4. Apident,

 5. Ecodenta – Ananasowe Poranki,

 6. Ecodenta – Caries Fighting,

 7. The Natural Family Co. – Naturalna pasta do zębów z propolisem i mirrą,

 8. Cannadent,

 9. Weleda – Pasta do zębów z solą morską,

 10. Naturado – Miętowa pasta do zębów z ksylitolem,

 11. Jason Coconut,

 12. Victor Philippe PROPOLI,

 13. Bjobj – Anyżowa pasta do zębów,

 14. Georganics Orange,

 15. Pure & Natural – Hipoalergiczna pasta naturalnie wybielająca,

 16. AloeDent Coconut Oil

 17. Bio2You Sensitive

 

Wszystkie osoby, które odpowiedzą prawidłowo oraz spełnią wszystkie z podanych powyżej warunków konkursu otrzymają nagrody! Osoba, która dodatkowo jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź otrzyma biało-złotą szczoteczkę soniczną Philips Sonicare DiamondClean HX9312/04. Pozostałe osoby, które odgadną prawidłowo 3 najlepsze pasty, otrzymają pastę do zębów Splat Zero Balance - jedną z najlepszych past do zębów, które już widnieją w naszym rankingu na stronie: https://www.medicanatura.pl/single-post/2018/02/11

 

Konkurs odbywa się równolegle na naszych profilach Facebook i Instagram.

 

Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział dwukrotnie – jeden raz z profilu Instagram i jeden raz z profilu Facebook pod warunkiem oznaczenia różnych osób i udzielenia różnych odpowiedzi.

 

Imiona zwycięzców zostaną opublikowane 21.10.2019 na naszym fanpage Facebook i profilu Instagram.

 

Konkurs rozpoczyna się 04.10.2019r. Zgłaszanie udziału w konkursie trwa do dnia 20.10.2019r. (niedziela) do godz. 21.00. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich warunków udziału w konkursie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.10.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie www.facebook.com/stomatologianatura oraz https://www.instagram.com/medica.natura/ imion zwycięzców.

 

Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Gabinet Stomatologii i Medycyny Estetycznej Medica Natura z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 32/1.

 

Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi portalem społecznościowym Facebook i Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie. Portale Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z ich roszczeniami.

 

 

 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dn. 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Nagrody w konkursie przyznaje Organizator.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie jego najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, rodzice, krewni i powinowaci drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 

Zwycięzcy konkursu nie są uprawnieni do żądania zmiany nagrody, wymiany nagrody na kwotę pieniężną, bądź odstąpienia nagrody innej osobie.

 

Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.

 

Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

 

Zwycięzcy Konkursu mogą odebrać nagrody konkursowe osobiście pod adresem Medica Natura ul, Krakowska 32/1, 61-893 Poznań lub pokryć koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 15 zł.

 

Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania nagrody (np. dojazd na miejsce, koszty wysyłki) obciążają Zwycięzców Konkursu.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród konkursowych.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem, w szczególności:

 1. osoby, która posługuje się kilkoma kontami na serwisie Facebook lub Instagram,

 2. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się fikcyjnym kontem,

 3. osoby, która oznacza w komentarzu fikcyjnych użytkowników,

 4. osoby naruszające wizerunek Medica Natura,

 5. osoby, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują się działań niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem.

 

Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w serwisie Facebook i Instagram.

 

Przychód z tytułu nagrody uzyskanej w ramach konkursu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2016.2032) o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako: Ustawa o PIT.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia Konkursu Uczestnicy Powinni zgłaszać Organizatorowi  w formie pisemnej.

 

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,  nazwisko i dokładny adres Uczestnika, opis i powód reklamacji, a także nr telefonu kontaktowego.

 

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikające z ich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Paulina Zgoda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Paulina Zgoda z siedzibą w Poznaniu (60-398) przy ul. Bukowskiej 124a/3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: lek.dent.zgoda@gmail.com

 

Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu a także w celach marketingowych.

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)sprostowania danych,

b)usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d)przenoszenia danych,

e)wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Organizator będzie zbierał od uczestników, którzy otrzymają nagrody następujące dane:

a)imię i nazwisko,

lub

b)nick, pod którym są oni widoczni na portalu Facebook i Instagram[Z1] 

 

Organizator będzie zbierał od zwycięzców następujące dane:

a)imię i nazwisko,

b)adres e-mail,

c) adres do wysyłki nagrody. [Z2] 

 

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nicku pod którym jest widoczny na portalu Facebook i Instagram, w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

Archiwum
 • Instagram Ikona społeczna
 • Facebook Basic Square
 • Szary Instagram Ikona
 • Grey Facebook Icon

© 2017-2019 by Paulina Zgoda.