Please reload

Ostatnie posty

Czy implanty stomatologiczne są zdrowe? Implanty cyrkonowe vs implanty tytanowe.

October 1, 2019

1/7
Please reload

Wyróżnione posty

Konkurs! Do wygrania szczoteczka soniczna Philips Sonicare Diamond Clean!

October 4, 2019

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi rankingami past do zębów bez fluoru zorganizowaliśmy konkurs, której główną nagrodą jest nowoczesna szczoteczka soniczna Philips Sonicare DiamondClean HX9312/04. Wszystkie osoby spełniające warunki konkursu wygrywają nagrody! Lista 17 past do zębów biorących udział w konkursie jest dostępna poniżej.

 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 20.10.2019 spełnić poniższe warunki:

 

Warunki Facebook:

 1. Polub fanpage www.facebook.com/stomatologianatura.

 2. Polub i udostępnij publicznie na swoim profilu Facebook post konkursowy.

 3. Spośród 17 przedstawionych past wybierz 3 pasty, które według Ciebie osiągną najlepsze miejsca w rankingu past do zębów bez fluoru.

 4. Napisz komentarz pod postem konkursowym, w którym wymienisz wytypowane przez Ciebie 3 pasty i oznaczysz 3 osoby.

 

Warunki Instagram:

 1. Zaobserwować profil @medica.natura

 2. Polubić i udostępnić zdjęcia konkursowe.

 3. Spośród 17 przedstawionych past wybierz 3 pasty, które według Ciebie osiągną najlepsze miejsca w rankingu past do zębów bez fluoru.

 4. Napisz komentarz pod postem konkursowym, w którym wymienisz wytypowane przez Ciebie 3 pasty i oznaczysz 3 osoby.

 

Lista past:

 1. Ecodenta Coconut,

 2. Biała Perła Natural,

 3. Lebon Fresh Mint,

 4. Apident,

 5. Ecodenta – Ananasowe Poranki,

 6. Ecodenta – Caries Fighting,

 7. The Natural Family Co. – Naturalna pasta do zębów z propolisem i mirrą,

 8. Cannadent,

 9. Weleda – Pasta do zębów z solą morską,

 10. Naturado – Miętowa pasta do zębów z ksylitolem,

 11. Jason Coconut,

 12. Victor Philippe PROPOLI,

 13. Bjobj – Anyżowa pasta do zębów,

 14. Georganics Orange,

 15. Pure & Natural – Hipoalergiczna pasta naturalnie wybielająca,

 16. AloeDent Coconut Oil

 17. Bio2You Sensitive

 

Wszystkie osoby, które odpowiedzą prawidłowo oraz spełnią wszystkie z podanych powyżej warunków konkursu otrzymają nagrody! Osoba, która dodatkowo jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź otrzyma biało-złotą szczoteczkę soniczną Philips Sonicare DiamondClean HX9312/04. Pozostałe osoby, które odgadną prawidłowo 3 najlepsze pasty, otrzymają pastę do zębów Splat Zero Balance - jedną z najlepszych past do zębów, które już widnieją w naszym rankingu na stronie: https://www.medicanatura.pl/single-post/2018/02/11

 

Konkurs odbywa się równolegle na naszych profilach Facebook i Instagram.

 

Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział dwukrotnie – jeden raz z profilu Instagram i jeden raz z profilu Facebook pod warunkiem oznaczenia różnych osób i udzielenia różnych odpowiedzi.

 

Imiona zwycięzców zostaną opublikowane 21.10.2019 na naszym fanpage Facebook i profilu Instagram.

 

Konkurs rozpoczyna się 04.10.2019r. Zgłaszanie udziału w konkursie trwa do dnia 20.10.2019r. (niedziela) do godz. 21.00. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich warunków udziału w konkursie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.10.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie www.facebook.com/stomatologianatura oraz https://www.instagram.com/medica.natura/ imion zwycięzców.

 

Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Gabinet Stomatologii i Medycyny Estetycznej Medica Natura z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 32/1.

 

Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi portalem społecznościowym Facebook i Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie. Portale Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z ich roszczeniami.

 

 

 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dn. 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Nagrody w konkursie przyznaje Organizator.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie jego najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, rodzice, krewni i powinowaci drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 

Zwycięzcy konkursu nie są uprawnieni do żądania zmiany nagrody, wymiany nagrody na kwotę pieniężną, bądź odstąpienia nagrody innej osobie.

 

Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.

 

Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

 

Zwycięzcy Konkursu mogą odebrać nagrody konkursowe osobiście pod adresem Medica Natura ul, Krakowska 32/1, 61-893 Poznań lub pokryć koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 15 zł.

 

Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania nagrody (np. dojazd na miejsce, koszty wysyłki) obciążają Zwycięzców Konkursu.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród konkursowych.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem, w szczególności:

 1. osoby, która posługuje się kilkoma kontami na serwisie Facebook lub Instagram,

 2. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się fikcyjnym kontem,

 3. osoby, która oznacza w komentarzu fikcyjnych użytkowników,

 4. osoby naruszające wizerunek Medica Natura,

 5. osoby, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują się działań niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem.

 

Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w serwisie Facebook i Instagram.

 

Przychód z tytułu nagrody uzyskanej w ramach konkursu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2016.2032) o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako: Ustawa o PIT.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia Konkursu Uczestnicy Powinni zgłaszać Organizatorowi  w formie pisemnej.

 

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,  nazwisko i dokładny adres Uczestnika, opis i powód reklamacji, a także nr telefonu kontaktowego.

 

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikające z ich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Paulina Zgoda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Paulina Zgoda z siedzibą w Poznaniu (60-398) przy ul. Bukowskiej 124a/3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: lek.dent.zgoda@gmail.com

 

Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu a także w celach marketingowych.

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)sprostowania danych,

b)usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d)przenoszenia danych,

e)wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Organizator będzie zbierał od uczestników, którzy otrzymają nagrody następujące dane:

a)imię i nazwisko,

lub

b)nick, pod którym są oni widoczni na portalu Facebook i Instagram[Z1] 

 

Organizator będzie zbierał od zwycięzców następujące dane:

a)imię i nazwisko,

b)adres e-mail,

c) adres do wysyłki nagrody. [Z2] 

 

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nicku pod którym jest widoczny na portalu Facebook i Instagram, w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter