Powikłanie po zabiegu medycyny estetycznej. Jak dochodzić swoich praw?

Rosnąca popularność zabiegów medycyny estetycznej powoduje, że świadczenia ich podejmuje się coraz więcej osób. Nie zawsze jednak posiadają one ku temu odpowiednie kompetencje. O ile jednak w miarę bezpiecznie można czuć się, gdy tego typu zabieg przeprowadza lekarz to uzasadnione obawy mogą wystąpić, gdy przeprowadza je osoba bez wykształcenia medycznego, legitymująca się co najwyżej odbytym kursem. Do korzystania z usług takich osób zachęca oczywiście niższa cena niż w gabinecie lekarskim. Często na drugi plan schodzą kwestie takie jak profesjonalizm takich usług czy też posiadanie przez takie ubezpieczenia pozwalającego na pokrycie skutków nieudanego zabiegu. Jak zawsze przy tego typu zabiegach może dojść do błędu w sztuce ich wykonywania lub powikłań. Jakie uprawnienia przysługują w takiej sytuacji pacjentowi i co powinien on zrobić aby móc skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem?


Medycyna estetyczna Poznań - leczenie powikłań

Oczywiście w pierwszej kolejności należy zadbać o możliwie szybkie odwrócenie negatywnych skutków zabiegu. Wskazane będzie zwrócenie się do lekarza posiadającego wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Pomoże on ustalić przyczyny wystąpienia nieprawidłowości oraz szybko im przeciwdziałać. Na tym etapie konieczne jest wykonanie szczegółowych fotografii skutków pierwszego z zabiegów jak i zadbanie przez pacjenta o określenie w dokumentacji medycznej szczegółowej diagnozy postawionej przez lekarza usuwającego negatywne następstwa nieudanego zabiegu.


Następnym krokiem powinno być możliwie szybkie zwrócenie się na piśmie do kosmetyczki / kosmetologa przeprowadzającego nieudany zabieg o wydanie dokumentacji dotyczącej zabiegu. Uzyskanie tych dokumentów będzie z jednej strony potwierdzeniem odbycia się samego zabiegu a z drugiej pozwoli na uzyskanie informacji o szczegółach jego przeprowadzenia, rodzaju użytych środków, przyczyn błędu lub powikłań. Jest to także nieoceniona pomoc przy ustaleniu wysokości przysługującego pacjentowi odszkodowania i zadośćuczynienia.


Dla ustalenia wysokości odszkodowania istotne będzie zarówno udokumentowanie kosztów nieudanego zabiegu jak i późniejszych kosztów usunięcia jego skutków (poza kosztami samych wizyt u lekarza także np. koszty dojazdu do niego, wydatki na leki, utracony zarobek na skutek konieczności poddania się leczeniu itp.).


Drugim z możliwych do uzyskania roszczeń jest zadośćuczynienie. Ma ono zrekompensować niemajątkowy uszczerbek powstały w związku z nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegiem. Pomocne przy określeniu jego wysokości są okoliczności takie jak stopień cierpień psychicznych pacjenta, zakres i trwałość następstw zabiegu a także możliwość ich usunięcia, ich wpływ na dotychczasowy styl życia i wiele innych okoliczności zależnych od indywidualnego przypadku. Wysokość zadośćuczynienia przyznawanego przez sądy wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.


W tym miejscu wspomnieć trzeba o kontrowersjach odnośnie do kompetencji osób nie będących lekarzami do przeprowadzania omawianych zabiegów. O ile aktualnie przepisy nie zakazują wprost naruszania ciągłości tkanek osobom nie będącym lekarzem, o tyle nie przyznają im one także wprost takiego uprawnienia. Natomiast Ministerstwo Zdrowia uznało, że świadczeń zdrowotnych, do których zaliczono zabiegi medycyny estetycznej, na gruncie ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie mogą wykonywać np. kosmetolog i technik usług kosmetycznych. W ewentualnym procesie cywilnym wykonanie zabiegu z naruszeniem ciągłości tkanek przez osobę nie będącą lekarzem będzie raczej okolicznością wspierającą tezę o zawinionym przez nią spowodowaniu negatywnych skutków u pacjenta.


Dodatkową okolicznością obciążającą jest to, że przepisy ustawy o wyrobach medycznych określają, że wyrobami medycznymi (a do nich należą produkty używane w zabiegach medycyny estetycznej) mogą posługiwać się jedynie podmioty będące profesjonalnymi użytkownikami, którymi są lekarze lub inny autoryzowany personel placówek leczniczych. Potwierdzają to wchodzące w życie w przyszłym roku przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych. Wydaje się, że z tego punktu widzenia fakt braku przeprowadzenia zabiegu przez osobę nie będącą lekarzem będzie dodatkowo wpływał na przyjęcie jej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia skutków ubocznych zabiegu.


Oczywiście tematyka uprawnień osób nie będących lekarzami do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej jest rozległa i wykracza daleko poza ramy tego artykułu. Każdy przypadek powikłań zdrowotnych na skutek zabiegu przeprowadzanego przez takie osoby należy rozpatrywać indywidualnie. Skuteczne dochodzenie roszczeń wobec wykonawcy zabiegu często wymaga zebrania licznych dowodów i konsultacji zarówno z lekarzem jak i z prawnikiem, który pomoże zarówno prawidłowo wycenić roszczenia jak i udzieli wsparcia w ich uzyskaniu.


Tomasz Zgoda

Radca prawny

tel. : 600 315 353

Materiały źródłowe:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.),

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,

- Sopliński A., 2012, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – w upoważnienia ministra – na interpelację nr 5775 w sprawie kontroli gabinetów kosmetycznych i zakresu kompetencji kosmetologów i kosmetyczek:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4E90F6D8#medycynaestetyczna #zdrowie

Wyróżnione posty