top of page

Regulamin

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.medicanatura.pl określa zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień oraz rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, w tym prawa i obowiązki Pacjenta oraz Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od Umowy i postępowania reklamacyjnego.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Pacjenta w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Przed dokonaniem Zamówienia w Serwisie, należy uważnie przeczytać Regulamin oraz zaakceptować jego treści. Zaakceptowanie Regulaminu ma charakter dobrowolny, jednak brak akceptacji uniemożliwi złożenia Zamówienia.

 4. Każdy Użytkownik, który zaakceptuje treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 5. Regulamin opublikowany jest na stronie www.edicanaturaa.pl/regulamin i dostępny w każdym czasie.

II Definicje

 1. Serwis – platforma internetowa, dostępna pod adresem www.medicanaturaa.pl umożliwiająca Użytkownikowi przeglądanie Oferty oraz dokonanie Zamówień, rezerwacji terminów wizyt a także zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą.

 2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Paulina Zgoda, ul. Krakowska 32/1, 61-893 Poznań.

 3. Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę z Usługodawcą i dokonuje Zamówienia lub rezerwacji terminu w Kalendarzu Wizyt.

 4. Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą w momencie dokonania przez Klienta Zamówienia w Serwisie, na czas realizacji wynikającej z Zamówienia Usługi

 5. Zamówienie – sporządzona przez Pacjenta i przekazana do Usługodawcy poprzez Formularz Zamówienia w Serwisie lub telefonicznie, lista Usług, które Pacjent wybrał i opłacił w sposób wskazany w Serwisie

 6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Pacjent przekazuje Usługodawcy informacje dotyczące Zamówienia i dane niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy

 7. Rezerwacja Wizyty - formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Pacjent rezerwuje wizytę pod adresem ul. Krakowska 32/1, 61-893 Poznań.

 8. Usługa – prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie konsultacje medyczne online, które Pacjent może wybrać celem zamówienia. Dokładne informacje na temat poszczególnych Usług dostępne są na podstronach Serwisu

 9. E-wizyta – Usługa w formie konsultacji medycznych online realizowana za pośrednictwem, sms, rozmowy telefonicznej, e-mail oraz komunikatorów takich jak WhatsApp

 10. Kalendarz Wizyt – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Usługodawcy, umożliwiający Pacjentowi dokonanie rezerwacji terminu u Usługodawcy przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Usługodawcę.

 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin, opisujący zasady korzystania z Serwisu, dokonywania Zamówień i zawierania Umów drogą elektroniczną pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą.

 

III Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

  • Urządzenie z dostępem do sieci Internet

  • Przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

  • Włączona obsługa plików cookies w przeglądarce,

  • Dostęp do poczty elektronicznej.

 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych, a także praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników, Klientów oraz osób trzecich.

 3. Zarezerwowanie wizyty u Usługodawcy jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych Usługodawcy. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie wizyty. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Użytkownik może zdecydować się na wypełnienie ankiety dotyczącej jego stanu zdrowia. Wyniki tej ankiety zostaną przekazane Usługodawcy, u którego Użytkownik umawia wizytę. Przekazanie takich danych ma pomóc Usługodawcy w przygotowaniu się do wizyty.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

 6. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie technicznej serwisu. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu, e-mail: info.medicanatura@gmail.com lub sms tel. 733972211.

 7. Profesjonalista ma możliwość zablokowania wybranym przez siebie Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

IV Zamówienie i Realizacja Usługi: E-wizyta

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia na konsultacje medyczne online.

 2. Zamówienia należy dokonać przez Formularz Zamówienia, który jest dostępny w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Po dokonaniu zamówienia, należy ustalić termin E-wizyty e-mailowo info.medicanatura@gmail.com 24 godziny na dobę lub telefonicznie pod numerem tel. +48 733972211.

 4. Wypełniając Formularz Zamówienia, Pacjent jest obowiązany do podania adresu oraz danych kontaktowych: adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.

 5. Zamówienia należy opłacić poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przez system płatności online przelewy24.pl. Płatność musi być dokonana w ciągu max 3 dni robocze od złożenia Zamówienia, jednak nie później niż w dniu E-wizyty.

 6. Po dokonaniu Zamówienia i jego opłaceniu przez Pacjenta, Usługodawca przesyła na podany podczas wypełniania Formularza Zamówienia adres e-mail potwierdzenie Zamówienia oraz ankietę na temat stanu zdrowia, którą należy wypełnić i odesłać.

 7. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety, Usługodawca wyznacza sposób kontaktu (wybrane narzędzie:e-mail, rozmowa telefoniczna lub WhatsApp).

 8. Po zakończonej E-wizycie Pacjent w ciągu 3 dni roboczych otrzymuje na adres e-mailowy zalecenia lekarskie, recepty oraz fakturę za Usługę.

 9. Usługodawca przyjmuje do realizacji opłacone Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie traktowane jest jako niezłożone.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Pacjenta błędnych danych w Formularzu Zamówienia, a także za działanie Pacjenta w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia realizację Zamówienia.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych i Zamówienia Pacjenta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

V Płatność za zamówienia

 1. Klient może opłacić Zamówienie poprzez bezpieczne płatności internetowe realizowane przez przelewy24.pl lub poprzez tradycyjny przelew bankowy, na konto Usługodawcy.

VI Odstąpienie od Umowy i odwołanie E-wizyty​

 1. Odwołanie E-wizyty jest możliwe w terminie najpóźniej na 24h przed E-wizytą.

 2. W przypadku braku odwołania E-wizyty lub zgłoszenie tego odwołania po terminie określonym w pkt. VIII ust. 2, płatność za zarezerwowaną E-wizytę nie zostaje zwrócona.

 

VII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów jest Usługodawca, a szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności, którego treść dostępna jest pod adresem www.medicanatura.pl/polityka-prywatnosci/

 

VIII Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu oraz realizacją Umowy Klient może złożyć drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy: ul. Krakowska 32/1 61-893 Poznań

 2. Reklamacja powinna uwzględniać: informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Pacjenta oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

X Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści (włączając w to teksty, grafikę, logotypy) zamieszczone na stronach Serwisu są własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronach Serwisu pod adresem www.medicanaturaa.pl/regulamin

 3. Podczas składania Zamówienia, Klienta obowiązuje aktualna wersja Regulaminu. Zmiany zapisów Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych i opłaconych przed wprowadzeniem tych zmian.

 4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Spory wynikłe z realizacji Umowy między Klientem a Usługodawcą, podlegają prawu polskiemu i zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta.

Niniejszy regulamin opublikowano 19.01.2021r.

bottom of page