top of page

Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.medicanatura.pl/ jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Paulina Zgoda.

Adres do kontaktu:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Paulina Zgoda

ul Krakowska 32/1, 61-398 Poznań.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:

telefon +48 733 972 211

e-mail  lek.dent.zgoda@gmail.com

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na adres lek.dent.zgoda@gmail.com

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO).

 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji wizyty lekarskiej poprzez formularz rejestracyjny oraz potwierdenia wizyty poprzez SMS, lub kontakt telefoniczny w przypadku zmiany terminu wizyty.

 3. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 4. imię i nazwisko,

 1. adres e-mail,

 2. numer telefonu,

 3. cel wizyty opisany przez Państwa,

 4. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego,

 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

 2. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwadanych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • 20 lat - w przypadku umówienia się na wizytę lekarską i odbycia się tej wizyty (zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej)

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

4.Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

IV. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

 4. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:

telefon +48 733 972 211

e-mail  lek.dent.zgoda@gmail.com

 1. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

IV. UWAGI KOŃCOWE

 1. W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej.

bottom of page